Nồi cô đặc chân không dùng để cô dịch thuốc, cô đặc si rô, cô đặc dịch cá, dịch tôm, cô đặc nước mắm, cô đặc nước trái cây, cô đặc atiso…Công nghệ chân không, dung cho ngành thực phẩm, dược liệu, hóa học!